Categorie: CONSILIUL LOCAL

Sedinta consiliului local Marghita din data de 30.07.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedintei consiliului local Marghita din data de 30.07.2019

1.Proiect de hotarare nr. 1/12.07.2019 privind privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2019, respectiv 01 ianuarie -30 iunie 2019

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia sociala, cultură, sport

2. Proiect de hotarare nr. 2/19.07.2019 privind aprobarea proiectelor sportive ce vor beneficia de finantare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia socială, cultură, sport

3. Proiect de hotarare nr. 3/19.07.2019 privind modificarea HCL nr.47 din 15.04.2019 privind aprobarea proiectului ”Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă in zona montana a judetului Bihor, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor de sanatate in cazul interventiilor medicale in situatii de urgentă – faza Full Aplication” in vederea finantarii acestuia în cadrul Programului Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020.

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare:Comisia sociala, cultura, sport

Comisia buget finante

4. Proiect de hotarare nr. 4/19.07.2019 privind revocarea HCL nr.73 din 19.06.2019 pentru aprobarea proiectului ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDETUL BIHOR”, completarea si modificarea HCL nr. 98 din 10.08.2018 privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor tehnico-economici, inclusive anexa privind descrierea sumara a investiției propusa a fi realizata pentru proiectul ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDETUL BIHOR”

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare:Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

5. Proiectul de hotarare nr. 5/19.07.2019 pentru aprobarea parteneriatului cu Asociatia Cultural Educativa ”Octavian Goga ” pentru realizarea proiectului ”Together in Europe” , in scopul dezvoltarii unei cetatenii active europene active in randul elevilor prin promovarea diversitatii si a dialogului intercultural.

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare:Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

(mai mult…)

Sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Marghita pe data de 26 iunie 2019

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1  ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de miercuri  26.06.2019, ora 13,00  cu urmatoarele puncte  :

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării în principiu a terenului situat în Marghita str. Crișan nr. 7a 651 CF 102216 Marghita și cad 652 CF 102274 Marghita, proprietate privată a Municipiului Marghita , teren aferent construcțiilor,  către proprietarii acestora.

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenurilor , proprietate privată a Municipiului Marghita ocupate de construcții cu destinația garaje din str. Aleea Tineretului și însușirea rapoartelor de evaluare realizate de evaluator autorizat ANEVAR pe aceste terenuri.

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 2991 mp din terenul cu nr. cadastral 101873 înscris în CF nr. 101873 Marghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 178, teren teren aflat în domeniul privat al municipiului Marghita, către SC AGRILINC SRL pentru extindere construcții

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectelor culturale și sportive ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia socială, învțământ,sănătate,culte și protecție socială

      Comisia de buget finanțe

 1. Proiect de hotarâre privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul local al Municipiului Marghita  la cultele religioase de pe raza unității administrativ teritoriale Marghita

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare:  Comisia de buget finanțe

 1. Probleme curente

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Marghita pe data de 19 iunie 2019

Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  Municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1 Se convoacă  Consiliul Local al Municipiului Marghita în ședință extraordinară din 19.06.2019  ora 13: 00 cu ordinea de zi dupa cum urmează :

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019

Initiator  primar  Pocsaly Zoltan-Ladislau

                        Raport de avizare : Comisia de  buget finanțe

 1. Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării HCL nr.70 din 29.05.2019 pentru aprobarea proiectului ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR” in Municipiul Marghita, completarea și modificarea HCL nr. 98 din 10.08.2018 privind aprobarea Documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusive anexa privind descrierea sumara a investiției propusa a fi realizata pentru proiectul ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR”

Initiator primar Pocsaly Zoltan

Raport de avizare : Comisia de  buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarâre privind aprobarea“ PLANUL URBANISTIC ZONAL – Schimbare destinație teren destinat construcțiilor de locuințe – zona rezidențială, în zona cu amenajări sportive și de agrement – Construire sală fitness cu minibar, racord rețele edilitare, intravilan Marghita, str. Calea Republicii, nr.64, jud. Bihor, nr. cad. 104751

Inițiator primar Pocsaly Zoltan

Raport de avizare : Comisia de  urbanism și amenajarea teritoriului

Sedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita din data de miercuri 29.05.2019

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de 29.05.2019, ora 13,00  cu urmatoarele puncte  (mai mult…)

Sedinta Consiliului Local al municipiului Marghita in data de 09.04.2019

Avand in vedere raportul de specialitate  nr. 2322 din 8.04.2019  prin care se jusitifică  caracterul de urgență a întrunirii Consiliului Local al municipiului Marghita în ședința de indată pentru supunere spre aprobare a reglementarii juridice a unui teren in vederea posibilitatii comercializarii lui pentru realizarea unui lanț de magazine specializate în vânzarea retail (mai mult…)

Sedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita pe data de joi 28.02.2019

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de 28.02..2019, ora 13,00  cu urmatoarele puncte: (mai mult…)

Sedinţa ordinară a CLM pe data de miercuri 30. 01.2019

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1  ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de 30.01.2019, ora 13,00  cu urmatoarele puncte : (mai mult…)

Sedinţa ordinară a CLM din data de 14.12.2018

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

            În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1  ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau

Dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de 14.12.2018, ora 13,00  cu urmatoarele puncte  : (mai mult…)

Sedinta CLM din 29.11.2018

Convocarea Consiliului Local al Municipiului  Marghita, în şedinţa  ordinară  pe data de  29.11.2018  ,  în sala mare a  Primăriei   Municipiului Marghita.

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1  ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL care s-au eliberat în anul 2018 și care se vor elibera până la întocmirea și aprobarea de către Consiliul Local  a unei noi liste de prioritate

(mai mult…)

Sedinta extraordinara a CLM din 16.11.2018

In conformitate cu art. 39 alin.4) din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale , republicată, cu modificările și completările ulterioare Primarul Municipiului Marghita , dl. pocsaly zoltan-Ladislau dispune:

Art. 1 Se convocă  în ședință de îndată Consiliul Local al Municipiului Marghita  pentru data de 16 noiembrie  2018, orele 10 :00, în sala de ședință a Primariei Municipiului Marghita, cu următoarea ordine de zi:

 1.Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat „Sprijin pentru pregătirea  aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona de vest a județului Bihor, în perioada 2014-2020”,

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Sedinta ordinara a CLM din 30.10.2018

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune: (mai mult…)

Sedinta ordinara a CLM din 27.09.2018

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

            În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1  ,  din aceeaşi lege,

            Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau (mai mult…)

Sedinta ordinara a CLM din 18.07.2018

         Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune: (mai mult…)

Sedinta ordinara a CLM din 28.06.2018

Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1 Se convocă Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 28.06.2018  ora 13, 00 cu ordinea de zi dupa cum urmeaza : (mai mult…)

Sedinta CLM din 13.06.2018

Avand în vedere  raportul de specialitate nr. 3990 din 12.06.2018 prin care se justifică caracterul de urgență a întrunirii Consiliului Local pentu supunere  spre aprobare a unei hotărâri privind  obiectivul de investiții  „Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului” ,in conformitate cu art. 39 alin.4 din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale , republicata, cu modificările și completările ulterioare Primarul Municipiului Marghita dispune: (mai mult…)

Sedinta Consiliului Local al Muncipiului Marghita din data de 06 iunie 2018

Avand în vedere  raportul de specialitate nr. 3781 din 04.06.2018 prin care se justifică caracterul de urgență a întrunirii Consiliului Local pentu supunere  spre aprobare a unei hotărâri privind  obiectivul de investiții  de importanță majoră pentru creșterea accesibilității serviciilor de sănătate , ținând cont de faptul că evaluarea proiectului  se va face pe principiul „primul venit, primul servit”,  in conformitate cu art. 39 alin.4 din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale , republicata, cu modificările și completările ulterioare (mai mult…)

Sedinta extraordinara a CLM din 03.02.2018

Dispoziţia  nr. 64 din 26.02.2018 privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta extraordinara in data de  02.03.2018

Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune: (mai mult…)

Sedinta ordinara a CLM din data de 26.02.2018

Dispoziţia  nr. 57 din  20.02.2018 privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta ordinara in data de  26.02.2018

         Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare (mai mult…)

Sedinta ordinara a CLM din data de 30.01.2018

Dispoziţia  nr. 19 din  25.01.2018 privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta ordinara in data de  30.01.2018

         Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare (mai mult…)

Sedinta extraordinara din 5 octombrie 2017

Dispoziţia  nr. 634 din 2.10.2017

privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta extraordinara in data de  5.10.2017

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege,

Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1 Se convoaca Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta extraordinara din 5 octombrie 2017 cu următorul punct pe ordinea de zi:

1  Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita  catre Inspectoratul de politie judetean Bihor a unui echipament-pistol laser pentru măsurarea vitezei în trafic.

Sedinta ordinara in data de 27 aprilie 2017

Dispozitia nr. 227 din 21 aprilie 2017

Vizat legalitate Secretar municipiu Demeter Cornelia

privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara in data de 27 aprilie 2017

Avand in vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administratiei publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul dispozitiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeasi lege, Primarul municipiului Marghita, judetul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

DISPUNE:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea conventiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenta socială incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Marghita si Asociația Caritas Catolica Marghita, intre Consiliul Local al Municipiului Marghita si Fundatia Crestină Elim si intre Consiliul Local al Municipiului Marghita si Asociatia „Speranta pentru schimbare” pentru anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de buget finante
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgentă din municipiul Marghita pe anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de buget finante
3. Proiect de hotarare pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita pentru activitati nonprofit de interes local si a formularelor anexate , aprobate initial prin H.C.L. nr. 35 din 25.04.2013

(mai mult…)

Sedinţă extraordinară pe data de joi 6 aprilie 2017

     Dispoziţia  nr. 210 din  31.03.2017 privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta extraordinara  in data de  06.04.2017

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege,

Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţă  extraordinară pe data de  joi  6 aprilie    2017  orele 13,00   , in sala de sedinte a primariei cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarâre privind aprobarea procedurilor  si criteriilor  pentru organizarea concursului pentru ocuparea functiei vacante  de director din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan

Raport de avizare : Comisia  juridica

Comisia de administrare a domeniului public si privat

Sedinta ordinara in data de 28.02.2017

     Dispoziţia nr. 13  din 22 februarie 2017

privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

 Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeaşi lege,

Primarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

 

DISPUNE:

 

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe data de marti 28 februarie 2017 orele 13,00 , in sala de sedinte a primariei cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarărâre pentru aprobarea bilantului, contului de rezultat patrimonial si contului de executie bugetară la data de 31.12.2016 a UAT Marghita

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării excedentului din anul 2016 a Spitalului municipal Dr. Pop Mircea Marghita

                  Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea utilizării excedentului din anul 2016 a

Liceului Teoretic Horvath Janos

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita pe anul 2017

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

5.Proiect de hotarâre privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces şi a Listei solicitanţilor care nu au acces la acordarea locuinţelor construite prin fonduri ANL

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

Comisia juridica

6 Proiect de hotarare privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgenţă, familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, ajutorului de înmormântare în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia sociala,

Comisia buget finante

 1. Proiect de hotarâre privind vânzarea prin licitatie publică deschisă cu strigare a unui imobil- teren fără constructii , proprietatea privată a municipiului Marghita , situata pe str. Progresului FN , cu nr. cad. 757 in suprafata de 3.188 mp.

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de adminstrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea vânzării locuintei ANL din Marghita str. Pandurilor nr. 38 bl. 5 ap. 10 compus dintr-un apartament cu 2 camere cu o suprafaţă construită de 89,72 mp. din care suprafata utila de 54,07 mp. catre domnul Szabo Attila Sandor

Initiator: primar Pocsaly ZoltanLadislau

Raport de avizare: Comisia de adminstrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarâre pentru cuprinderea unor terenuri din intravilanul satului Cheţ-municipiul Marghita in domeniul public al municipiului Marghita si aprobarea constituirii de număr cadastral pe terenul aferent cladirii Caminului Cultural Cheţ

Initiator: primar Pocsaly ZoltanLadislau

Raport de avizare: Comisia de adminstrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarâre pentru trecerea in domeniul public al municipiului Marghita a unor terenuri in vederea infiintarii unor strazi noi in municipiul Marghita

Initiator: primar Pocsaly ZoltanLadislau

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

11 Proiect de hotarâre privind stabilirea chiriei către Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolica Marghita, pentru terenul in suprafata de 1179 mp., inscris in CF nr. 548 Marghita , nr. top. 584 si 585/2 folosit de administratia locală ca piata agroalimentară

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea unei taxe aprobata prin HCL nr. 94 din 28.12.2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotarare pentru desemnarea cabinetului de avocat Purdea Lucian pentru reprezentarea Consiliului Local in dos. nr. 273/111/2017cu SC Nutritim

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia juridica

 1. Probleme curente

Sedinta ordinara din 26.01.2017

Dispozitia nr. 23 din 20 ianuarie 2017

privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 26.01.2017

Avand in vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administratiei publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul dispozitiilor articolului 39 alin. 2 si 3, din aceeasi lege, Primarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

DISPUNE:
Art. 1 Se convoaca Consiliul local al municipiului Marghita in sedinta ordinara pe data de joi 26 ianuarie 2017 , orele 13,00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav , adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia socială, invatamant, sanatate, culte

2. Proiect de hotarare privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2016

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia :socială, invatamant, sanatate, culte

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia socială, invatamant, sanatate, culte

4. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale de catre Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante , Comisia de mediu, turism si agricultură
5. Proiect de hotarare privind incetarea activitatii Serviciului Voluntar Pentru Situatii De Urgentă din municipiul Marghita, infiintat prin HCL nr. 72/25.06.2009 Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia juridică, dezvoltare regională
6. Proiect de hotarare pentru aprobarea Graficului calendar de lucru a Comisiei sociale de analiză a solicitarilor de locuite ANL , in vederea intocmirii Listei de prioritate pentru repartizarea locuintelor ANL
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : socială, invatamant, sanatate, culte
7. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Marghita a unor active fixe aflate in administrarea Liceului

Tehnologic Horea, in vederea scoaterii din functiune Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

8.Proiect de hotarare pentru aprobare constituire cadastrale pe terenuri situate in intravilanul municipiului Marghita ocupate de constructii proprietate persoane fizice /persoane juridice

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat

9. Proiect de hotarare pentru reglementare juridica si constituire de numar cadastral pentru terenurile avand utilitate publica situate in cartierul Garoafei- Calea Republicii.

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat

10. Proiect de hotarare pentru probarea acordarii normei de hrană pentru personalul Politiei Locale Marghita

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare: Comisia de buget finante

11. Proiect de hotarare pentru aprobarea organigramei si a statului de functii la Spitalul municipal Dr. Pop Mircea Marghita pe anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: socială, invatamant, sanatate, culte

12. Raport privind modul de solutionare a petitiilor depuse la Primaria municipiului Marghita pe semestrul II al anului 2016

13. Probleme curente

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Marghita, in sedinta extraordinară pe data de 09.01.2017

Dispozitia nr. 1 Din 05.01. 2017
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Marghita, in sedinta extraordinară pe data de 09 .01.2017 , in sala mare a Primariei municipiului Marghita.

Avand in vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul dispozitiilor articolului 39 alin. 2 si 3 , din aceeasi lege, Primarul municipiului Marghita, judetul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

Dispune:
Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita in sedintăextraordinară pe data de 09.01.2017, ora 13,00 cu urmatoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A a bugetului local pe anul 2016Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de specialitate: Comisia de buget finante
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar la nivelul unitatii administrativ teritoriale Marghita pentru anul scolar 2017-2018

  Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
  Raport de specialitate: Comisia sociala, invatamant, sanatate, culte si protectie socială

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 primaria@marghita.ro
Webmaster