Categorie: Transparenta decizionala

Comunicat de presa 01.02. 2018

Proiectul de buget al municipiului Marghita  pentru anul 2018 a fost publicat pentru consultare

Joi,  01.02.2018, Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2018 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, www.marghita.ro, la sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.

Potrivit Legii 273/2006, art. 39, persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere in perioada   01.02.2018 –  15.02.2018 la adresa de email: primaria@marghita.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Relatii cu Publicul, str. Republicii  nr.1, in atentia Biroului buget contabilitate.

Valoarea bugetului general este de 22.190.867  lei, din care bugetul de functionare reprezinta 16.665.936 lei, respectiv bugetul de dezvoltare (investitii in derulare) 5.524.931 lei.

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli s-au  avut in vedere prevederile legilor,reglementarilor si normelor in vigoare precum si structurile organizatorice existente ale institutiilor  subordinate si structura organizatorica  proprie  a Consiliului local si a aparatului propriu al primariei.

Proiectul de buget a fost construit avand in vedere  sursele de venituri si baza legala a incasariilor ,nivelul impozitelor, taxele si tarifele, gradul de realizare al acestora, frecventa incasarilor, precum si  prevederile  legale privind  transferurile, cotele si sumele defalcate din unele   venituriale bugetului de stat    si  excedentul  anilor precedenti  in  vederea solutionarii necesitatilor bugetare  pentru anul 2018, in scopul finantarii cheltuielilor publice locale.

La fundamentarea proiectului de buget nu s-au luat in calcul  sumele din cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului si pentru institutiile de invatamant.

Lista de obiective prioritare prevede:

 1. Continuarea obiectivului – Infiintare retele de apa si canalizare menajera- cartier Lapis Marghita – derulat prin AFM
 2. Suport topo si bornare pt PUG
 3. Extindere canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare str. Horea – SF+PT
 4. Reabilitarea si extinderea sediul Primariei reactualizare SF+PT
 5. Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale
 6. Elaborare PUZ – Zona Parc balnear
 7. Retea de apa si canalizare Chet si Ghenetea
 8. Instalatie de cogenerare pe biomasa
 9. Reabilitare biblioteca
 10. Amenajare piata noua – proiect ROHU
 11. Construire bazin pt copii
 12. Constuire centura ocolitoare loc Marghita
 13. Dotari independente – spatii verzi – masina cu scara
 14. Achizitie teren domeniu public
 15. Construire ateliere scolare –Liceul tehnologic Horea
 16. Extinderea cladirii scolii Goga 2 Marghita, str P-ta Idependentei nr. 1
 17. Proiect ROHU
 18. Bazin didactic acoperit- parteneriat Consiliul Judetan
 19. Amenajare spatii de joaca pentru copii
 20. Semaforizarea orasului
 21. Dezvoltarea zonei Parc Balnear

A N U N T

Primarul Municipiului Marghita , în temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 , legea administrației publice locale , republicată, cu modificarile și completările ulterioare a inițiat următorul proiect: (mai mult…)

LISTA DOCUMENTELOR

icon_regulamentLISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU CONFORM LEGII 544/2001

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale;
 2. Structura organizatorică , atribuţiile serviciilor şi compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe în cadrul Primăriei Municipiului Marghita;
 3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Marghita;
 4. Numele si prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public în Primăria Municipiului Marghita;
 5. Coordonatele de contact ale Primăriei Municipiului Marghita, respectiv: denumirea, sediul, numele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet.
 6. Sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil;
 7. Programe şi strategii proprii;

Lista cuprinzând documentele de interes public produse şi/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Marghita, care, potrivit Legii nr. 544/2001, constituie informaţii de interes public

 1. Hotărârile adoptate de Consiliului Local al Municipiului Marghita și procesele verbale ale ședinelor ;
 2. Dispozițiile primarului privind stabilirea ordinii de zi a ședințelor Consiliului local;
 3. Dispozițiile emise de Primarul Municipiului Marghita;
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului ;
 6. Regulamentul de ordine interioară;
 7. Hotărârile de validare sau invalidare a mandatului de consilier;
 8. Hotărârile de alegere din rândurile consilierilor a viceprimarului;
 9. Componenţa Consiliului Local al Municipiului Marghita ;
 10. Componenţa comisiilor de specialitate ;
 11. Rapoarte anuale întocmite de consilierii municipali, precum şi de viceprimar;
 12. Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 13. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Marghita, programul de audienţe;
 14. Organigrama instituţiei- Denumirea birourilor, serviciilor, direcţiilor, numerele de telefon, fax;
 15. Strategii, programe privind dezvoltarea social-economică a Municipiului Marghita;
 16. Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Marghita
 17. Planul de evacuare al Municipiului Marghita în cazuri de dezastre naturale;
 18. Planul de apărare împotriva inundațiilor;
 19. Bugetul local, bilanțul conlabil, contul de execuție al veniturilor bugetere, contul de executie al cheltuielilor bugetare;
 20. Situația datoriei locale și gradul de îndatorare;
 21. Nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local , modul de calcul a acestora, facilitățile fiscale de care beneficiază anumile categorii de cetățeni, informații care privesc aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 22. Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism al municipiului, hotărârile privind stabilirea mijloacelor materiale şi financiare necesare realizării acestora: planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii, certificatele de urbanism, autorizaţiile de construcţie, nomenclator stradal, avizele de schimbare de destinaţie;
 23. Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire /desființare eliberate;
 24. Informații privind lucrările tehnico-edilitare executate;
 25. Lista de achiziții publice și lucrări, Programul /planul anual al achizițiilor și investițiilor publice;
 26. Dosarele achizițiilor publice, inclusiv contractele de achiziții de bunuri și servicii, excluslv documentele care conțin informații clasificate sau plotejate de un drept de proprietate intelectuală potrivit legii. Rapoartele privind contractele de achiziții publice atribuite;
 27. Lista autorizațiilor de taxi.persoane fizice și juridice ;
 28. Criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale, a locuinţelor A.N.L , şi hotărârile pentru aprobarea lor;
 29. Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;
 30. Lista nominală cu solicitanții de locuințe sociale indreptățiți să primească o locuință socială;
 31. Documentele cu privire la închirierea ori concesionarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință;
 32. Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare primite de la organele centrale ale administraţiei publice;
 33. Raportul privind starea economică şi socială a municipiului precum şi informarea asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
 34. Raportul anual privind inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului;
 35. Avize, acorduri, autorizaţii date în competenţa primarului;
 36. Propuneri de interes public primite de la cetăţeni;
 37. Raportul anual privind  transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52 /2003;
 38. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 39. Relaţii de colaborare sau parteneriat cu ONG-uri;
 40. Situația statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Compartimentului Stare Civilă;
 41. Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul comunităţii;
 42. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;
 43. Situaţia lunară privind acordarea alocaţiilor pentru copii nou – născuţi, numărul beneficiarilor de alocaţie complementară şi de susţinere pentru familiile monoparentale conform O.U.G.105/2003;
 44. Numărul persoanelor angajate în funcţia de asistent personal, fondurile de natură salarială plătite beneficiarilor;
 45. Numărul personelor beneficiare de indemnizaţie de însoţitor şi fondurile lunare achitate;
 46. Evidența dosarelor beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței;
 47. Registrele agricole;
 48. Atestatele de productor;
 49. Carnete de comercializare a produselor agricole;
 50. Actele care stau la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate;
 51. Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
 52. Lista informațiilor de interes public conform Legii nr. 544/2001
 53. Lista documentelor produse şi/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001
 54. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544 / 2001
 55. Modalităţi de contestare, în situaţia în care persoana se consideră vătămată, în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
 56. Alte documente şi informaţii, care nu se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.
 57. Rapoarte de audit public intern.

Arhiva

LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE SI/SAU GESTIONATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA SI PRIMARIA MUNICIPIULUI MARGHITA, CARE CONSTITUIE INFORMATII DE INTERES PUBLIC, ALTELE DECAT CELE PUSE LA DISPOZITIE DIN OFICIU

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE EXCEPTATE DE LA ACCESUL LIBER AL CETATENILOR

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC COMUNICATE DIN OFICIU

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2016

Numele autoritatii sau institutiei publice:

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numarul proiectelor de acte normative adoptate in 2014

A1

60

2. Numarul proiectelor de acte normative care au fost anuntate in mod public

A2

16

Dintre acestea, au fost anuntate in mod public:

a. pe site-ul propriu

A2_1

5

b. prin afisare la sediul propriu

A2_2

16

c. prin mass-media

A2_3

3. Numarul de cereri primite pentru furnizarea de informatii referitoare la proiecte de acte normative

A3

5

Din care, solicitate de:

a. persoane fizice

A3_1

b. asociatii de afaceri sau alte asociatii legal constituite

A3_2

5

4. Numarul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informatiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

2

5. Numarul proiectelor transmise asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite

A5

1

6. Numarul persoanelor responsabile pentru relatia cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

1

7. Numarul total al recomandarilor primite

A7

1

8. Numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative

A8

9. Numarul intalnirilor organizate la cererea asociatiilor legal constituite

A9

1

10. Numarul proiectelor de acte normative adoptate in anul 2016 fara a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate in procedura de urgentă sau contin informatii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10

1

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numarul total al sedinţelor publice (stabilite de institutiile publice)

B1

15

2. Numarul sedintelor publice anuntate prin:

a. afisare la sediul propriu

B2_1

15

b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

c. mass-media

B2_3

3. Numarul estimat al persoanelor care au participat efectiv la sedintele publice (exclusiv functionarii)

B3

28

4. Numarul sedintelor publice desfasurate in prezenta mass-media

B4

5. Numarul total al observatiilor si recomandarilor exprimate in cadrul sedintelor publice

B5

0

6. Numarul total al recomandarilor incluse in deciziile luate

B6

0

7. Numarul sedintelor care nu au fost publice, cu motivatia restrictionarii accesului: 0

a. informatii exceptate

B7_1

b. vot secret

B7_2

c.alte motive (care ?)

B7_3

8. Numarul total al proceselor verbale (minuta) sedintelor publice

B8

15

9. Numarul proceselor verbale (minuta) facute publice

B9

15

C. Cazurile in care autoritatea publică a fost actionată in justitie

1. Numarul actiunilor in justitie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenta decizională intentate administratiei publice:

a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

0

b. rezolvate favorabil institutiei

C1_2

0

c. in curs de solutionare

C1_3

0

Textul Legii nr. 52/2003 se gaseste pe site-ul Agentiei pentru Strategii

Guvernamentale: www.publicinfo.ro

Glosar de termeni:

 • Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generală
 • Asociatie legal constituită = orice organizatie civică, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare civica
 • Minuta = documentul scris (procesul verbal) in care se consemneaza in rezumat punctele de vedere exprimate de participanti la o sedintă, precum si rezultatul dezbaterilor
 • Proiect de act normativ = textul actului normativ inainte de adoptare
 • Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau in scris, primită de catre autoritatile publice de la orice persoană interesata in procesul de luare a deciziilor si in procesul de elaborare a actelor normative
 • Sedintă publica = sedinţa desfasurată in cadrul autoritatilor administratiei publice si la care are acces orice persoana interesata

Raport cu privire la programele finanțate, beneficiarii și rezultatele contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Marghita pe anul 2015

fondurinerambursabile2014în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax, și/sau adresa de e-mail ale persoane de contact: UAT Marghita, cod (mai mult…)

Arhiva rapoarte

RAPORT PRIVIND SITUATIA GESTIONARII PATRIMONIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI MARGHITA SI AL INVENTARIERII ACESTUIA PE ANUL 2012

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A MUNICIPIULUI MARGHITA PE ANUL 2012

RAPORT PRIVIND MODUL DE SOLUTIONARE A PETITIILOR DEPUSE LA PRIMARIA MINICIPIULUI MARGHITA PE SEMESTRUL AL DOILEA AL ANULUI 2012

RAPORT PRIVIND ACCESUL CETATENILOR LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 544/2001 DIN 2012

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2012

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2012

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2008

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2008

Dispozitia nr.170 din 11.04.2013

imagesDispozitia nr.170 din 11.04.2013 privind aprobarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012 – 2015, a planului sectorial de actiune pentru implementarea, la nivelul Institutiei Primarului Municipiului Marghita, a Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012 – 2015, precum si pentru aprobarea Inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare la nivelul Institutiei Primarului Municipiului Marghita

(mai mult…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 primaria@marghita.ro
Webmaster