Kategória: Mûködési Szabályzata

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI MARGHITA ŞI A UNITĂȚILOR SUBORDONATE

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

 

Art.1 Primaria Municipiului  Marghita şi serviciile publice aflate sub autoritatea administraţiei publice locale funcţionează și este organizată în temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu hotarârile Consiliului Local al Municipiului Marghita privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi şi a statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului. (tovább…)

Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Marghita

54943392În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 referitor la Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat şi modificată prin Legea nr. 673/2002, văzând şi Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Consiliul Local al municipiului Marghita, în baza art. 36 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 215/2001 adoptă prezentul Regulament: (tovább…)

REGULAMENT ANL

My beautiful pictureREGULAMENT privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiză si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea , exploatarea si inchirierea acestora

REGULAMENT AL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU MUNICIPIUL MARGHITA

icon_regulamentHCL -pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a servicului public de salubrizare a municipiului Marghita

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2015

       Având in vedere referatul de aprobare al domnului primar pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a servicului public de salubrizare a municipiului Marghita înregistrat sub nr. 8734 din 23.09.2015 si raportul de specialitate nr. 8740 din 23.09.2015 (tovább…)

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita

În atenția operatorilor economici :

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 165 din 16.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita,

Operatorii economici (persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţilor comerciale, etc. ) ce desfăşoară activităţi economice: comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică prevăzute în anexa la Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 republicată, și alte activități recreative și distractive, au obligaţia depunerii la (tovább…)

ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2000 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale

lexREGULAMENT-CADRU de organizare si functionare a consiliilor locale

    CAP. 1
Constituirea consiliului local
 ART. 1
(1) Potrivit legii, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor va avea loc sedinta de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declarati alesi, la sedinta de constituire a consiliului, se face de catre prefect, prin ordin.

(tovább…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 primaria@marghita.ro
Webmaster