2019

Hot 3-09.01.2019 pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A si sursa E a bugetului local pe 2018

Hot 4-30.01.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 30 01 2019 si a procesului verbal a sedintei anterioare

Hot 5-30.01.2019 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali pe 2019

Hot 6-30.01.2019 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pt perioada iulie-decembrie 2018

Hot 7-30.01.2019 privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social

Hot 8-30.01.2019 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular de pe raza UAT Marghita pt anul 2019-2020

Hot 9-30.01.2019 pentru aprobarea prelungirii contractului de concesiune din str Progresului catre TRANSGEX pt instituirea perimetru protectie la sond geotermala

Hot 10-30.01.2019 pentru insusirea raportului de evaluare a terenuli de 794mp cu nr cad 101873 str T Vladimirescu nr 178 si aprobarea pretului de vanzare catre SC AGRILINC

Hot 11-30.01.2019 privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant aferent anilor 2017-2018 de catre primaru si viceprimarul mun Marghita

Hot 12-30.01.2019 privind cuprinderea unor terenuri in domeniul public si constituirea unor numere cadastrale pe terenuri reprezentand strazi

Hot 13-30.01.2019 pentru aprobarea unor tarife distincte pt colectarea selectiva aplicata beneficiarilor serviciului de salubritate

Hot 14-30.01.2019 pentru modif HCL 17 DIN 30 01 2018 privind aprob proiectului Promovarea unei abordari integrate pt imbunatatirea ratei de angajare si mediul de afaceri Marghita Berettyoujfalu

Hot 15-30.01.2019 pentru utilizarea excedentului la 31 12 2018 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare din bugetul local

Hot 16-30.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de instruire a taxelor speciale pt seviciile de stare civila pt oficierea casatoriei pe teritoriul mun Marghita

Hot 17-28.02.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 28 02 2019 si a procesului verbal a sedintei anterioare

Hot 18-28.02.2019 privind aprobarea incheierii contractului de parteneriat intre UAT MARGHITA si ASOTIATIA AGRICULTORILOR MAGHIARI DIN ROMANIA organizatia jud Bihor

Hot 19-28.02.2019 pentru aprobarea studiului de oportunitate pt construirea unui Centru medical de recuperare cardiovasculara pt bolnavii cu boli cardiace in mun Marghita

Hot 20-28.02.2019 pentru validarea Planului Local de actiune al Grupului Pentru Problemele Romilor pe anul 2019

Hot 21-28.02.2019 privind aprobarea Organigramei si a statului de functii la Spitalul Municipal Dr Pop Mircea Marghita pt anul 2019

Hot 22-28.02.2019 pentru diminuarea suprafetei concesionate si a redeventei stabilite prin contract de concesiune cu UNIVERSITATEA VASILE GOLDIS ARAD

Hot 23-28.02.2019 privind preluarea in gestiunea mun Marghita a imobilului COMPLEX STOMATOLOGIC situat in Marghita str Crisan nr 2

Hot 24-28.02.2019 privind prelungirea termenului de valabilitate al PUG si a regulamentului local de Urbanism al mun Marghita

Hot 25-28.02.2019 pentru modificarea unei taxe din HCL 51 din25 04 2018 pt stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si amenzile aplicate de mun Marghita in anul 2019

Hot 26-28.02.2019 pentru aprobarea constituiriiunui drept de servitute asupra terenului cu nr_cad 104711 si 104712 proprietate a mun Marghita catre SC AGRILINC pt amplasare conducta apa geotermala

Hot 27-29.03.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 29.03.2019 si aprocesului verbal a sedintei anterioare

Hot 28-29.03.2019 privind aprobarea Actului Aditional nr1 la DOCUMENTUL DE POZITIE pt a realiza proiectul [Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judtul Bihor]

Hot 29-29.03.2019 privind avizarea documentatiei – delegarea de gestiune pt operarea statiei de transfer din zona 5 Oradea – din cadrul Sistemului de Management al Deseurilor din jud Bihor

Hot 30-29.03.2019 privind mandatarea Asotiatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT GROUP Bihor sa incheie contracte – care implementeaza obligatiile privind raspunderea producatorului

Hot 31-29.03.2019 privind stabilirea chiriei catre Parohia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica Marghita pentru terenul de 1179mp folosit de adm locala ca piata agroalimentara

Hot 32-29.03.2019 privind modif HCL 73-06.06.2018 privind aprobarea proiect si cheltuieli legate de proiectul [Dotarea ambulatoriului SPITALULUI MUNICIPAL DR POP MIRCEA Marghita]

Hot 33-29.03.2019 pentru aprobarea concesiunii terenului de 22,10 mp topo 348-8 pt extinderea constructiei – magazin proprietatea d-nei Tomuta Olga Olimpia pe I.L.Caragiale nr2

Hot 34-29.03.2019 pentru insusirea Raportului privind situatia gestionarii si inventarierii patrimoniului public si privat al mun Marghita si lista bunurilor domeniului privat pe 2018

Hot 35-29.03.2019 pentru aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr1-1166 din 01.04.2014 situat pe str Eroilor nr9 incheiat cu Clubul Kiwanis Marghita

Hot 36-29.03.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea seviciului de transport in regim de taxi si de transport in regim de inchiriere in Marghita

Hot 37-29.03.2019 pentru aprobarea bilantului, contului de rezultat patrimonial si a contului de executie bugetara la data de 31.12.2018 a UAT Marghita

Hot 38-9.04.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al mnu Marghita pt sedintele Consiliului Local Marghita pe lunile aprilie-iunie 2019

Hot 39-9.04.2019 pentru aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata din 9.04.2019 a Consiliului Local al mun Marghita

Hot 40-9.04.2019 privind cuprinderea in domeniul privat a mun Marghita a cotei de 596 mp-748mp teren situat in Marghita str I.L.Caragiale nr 33 inscris in topo 485 CF 104723 Marghita

Hot 41-9.04.2019 privind completarea si modif art 3 din HCL nr 73-06.06.2018 modificat prin HCL nr 32-29.03.2019 privind proiectul si cheluielile pt [Dotarea ambulatoriului Spitalului Dr Pop Mircea Marghita]

Hot 42-15.04.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 15-04-2019 si a proceselor verbale a sedintelor anterioare.

Hot 43-15.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare dupa semnarea contractului pt obiectivul [Extindere canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare Horea]

Hot 45-15.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare dupa semnarea contractului pt obiectivul [Extindere retea apa si canal Chet Ghenetea] cuprins in PNDL 2017-2020

Hot 46-15.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare dupa aplicarea art 71 OUG 114-2018 pt obiectivul [Extindere retea apa si canal Chet Ghenetea] cuprins in PNDL 2017-2020

Hot 47-15.04.2019 privind aprobarea proiectului [Proiect integrat pt dezvoltarea durabila in zona montana a jud Bihor inbunatatirea accesului si dez serv de sanatate in cazul interventiilor medicale] pt finantare

Hot 48-25.04.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 24-04-2019 si a proceselor verbale a sedintelor anterioare.

Hot 49-25.04.2019 privind propunerea de indexare cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzi pe 2020 si Anexa la hot 49 din 25.04.2019

Hot 50-25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a unitatii administrativ teritoriale Marghita pe anul 2019

Hot 51-25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SPAACS Marghita pe anul 2019

Hot 52-25.04.2019 privind aprobarea tarifelor pt inchirierea utilaje in vederea activitatii de salubrizare – tarife curinse intr-un act aditional la contractul de salubrizare generala

Hot 53-25.04.2019 privind aprobarea preturilor si tarifelor aplicabile pe sezonul estival 2019 de catre SC Palrc Balneomar SA pt strandul municipal Marghita

Hot 54-25.04.2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a cotei parti de 1235mp din terenul situat in Marghita str Arany Janos nr 101 pt activitati din dom taierii si rindeluirii lemnului

Hot 55-25.04.2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei

Hot 56-14.05.2019 pentru aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local din 14.05.2019

Hot 57-14.05.2019 pentru amanarea proiectului de hotarare privind aprobarea in principiu a vanzarii directe a terenului cu topo 485 din CF 104723 Marghita str I.L. Caragiale

Hot 58-29.05.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 29.05.2019 si a procesului verbal a sedintei anterioare

Hot 59-29.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PARC BALNEOMAR SA pe anul 2019

Hot 60-29.05.2019 pentru stabilirea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 320mp nr cad 102270

Hot 61-29.05.2019 pentru aprobarea bilantului contabil al Serviciului Public de Alimentare cu Apa Canalizare si Salubrizare Marghita 31.12.2018

Hot 63-29.05.2019 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara [ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GAZ BARCAU BISTRA]

Hot 64-29.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita si a institutiilor subordonate

Hot 65-29.05.2019 privind mandatarea UAT sa voteze in AGA Adi Ecolect Group pt aprobarea Regulamentului de salubrizare

Hot 66-29.05.2019 privind aprobarea documentatiei DALI construire invelitoare tip sarpanta la Spitalul Municipal Dr Pop Mircea – Ambulatoriu de specialitate

Hot 67-29.05.2019 scoaterea din inventarul munMarghita a imobilului-constructie situat in Marghita str T Vladimirescu nr 7 ca urmare a autodemolarii

Hot 68-29.05.2019 privind cuprinderea unor terenuri in domeniul public al mun Marghita precum si constituirea unor nr cadastrale pe terenuri reprezentand strazi

Hot 69-29.05.2019 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pt gestionarea situatiilor de urgenta din mun Marghita pe anul 2019

Hot 70-29.05.2019 privind aprobarea proiectului [Modernizarea iluminatului public in mun Marghita] si aprobarea documentatiei tehnic-economice a proiectului

Hot 71-19.06.2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extrordinare a C L al Mun Marghita din data de 19.06.2019

Hot 72-19.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Mun Marghita pe anul 2019

Hot 73-19.06.2019

Hot 74-19.06.2019 privind aprobarea [Planul Urbanistic Zonal – schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte – zona rezidentiala – Construire sala fitnes cu minibar] str Republicii nr64

Updated: 28th iunie 2019 — 11:15
Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 primaria@marghita.ro
Webmaster